تغییر به روزهای (قابلیت انتخاب بیش از یک گزینه)
تغییر به ساعت (قابلیت انتخاب بیش از یک گزینه)
زبان آموز عزیز، تکمیل این فرم بمنزله قبولی درخواست از طرف موسسه نمی باشد هر چند که تمام سعی خود را برای اجرای آن انجام خواهیم داد. شما میتوانید از نتیجه درخواست خود با مراجعه به حساب کاربری خود تا پایان روز ثبت نام مطلع شوید.