مهلت ثبت نام دکتری بدون آزمون شریف تمدید شد/ حداقل و حداکثر معدل متقاضیان

مهلت ثبت نام داوطلبان در تحصیل در رشته‌های دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی شریف برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ تمدید شد.

دانشگاه صنعتی شریف برای حمایت از استعدادهای درخشان و در چـارچوب ضـوابط وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری از میان دانش آموختگان ممتاز دوره کارشناسـی ارشـد دانشـگاه هـای کشـور، تعـداد محـدودی دانشـجو در مقطــع دکتــری در رشــته هــای زیــر بــرای شــروع بــه تحصــیل از نــیمســال اول ۱۴۰۴-۱۴۰۳ بــه صــورت بــدون آزمــون می پذیرد.

دانشگاه صنعتی شریف برای نــیمســال اول ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در ۱۴ رشته مهندسی دانشجوی دکتری بدون آزمون پذیرش می کند که متقاضیان تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ فرصت ثبت نام دارند.

داشتن مدرک کارشناسی در رشته مرتبط با معدل حداقل ۱۶،  داشــتن مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــته مــرتبط (یــا گــواهی فراغــت از تحصــیل تــا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ بــرای دانشجویان شاغل به تحصیل کارشناسی ارشد) با معدل حداقل ١٧ بدون نمره پایان نامه و سپری نشدن بیش از سه سال از دانش آموختگی در مقطع کارشناسـی ارشـد ( از تـاریخ دانـش آمـوختگی داوطلب تا تاریخ فوق بیش از سه سال نگذشته باشد ) از شرایط عمومی ثبت نام داوطلبان است.

تصویر کارنامه کارشناسی، تصویر کارنامه کارشناسی ارشد، یک نسخه کامل از مقالات چاپ شده یا پذیرفته شده در مجلات، همـراه بـا نامـه پـذیرش (حـداکثر دو مقاله مجله قابل محاسبه است)، یک نسخه از مقالات ارائه شده در همایش های معتبر، همراه با نامه ارائه (حـداکثر دو مقالـه همـایش قابل محاسبه است )، تصویر گواهی های افتخارات علمی و سوابق پژوهشی معتبر جز مدارک ثبت نام اعلام شده است.

تصویر مدرک زبان (به پذیرفته شدگان فرصت داده می شود ظرف مدت یک نیم سال مدرک زبـان مـورد قبول دانشگاه را به اداره پذیرش ارائه دهند ) ٧. هزینه ثبت نام /٠٠٠/٠٠٠ ٣ ریال است، که در مرحله نهایی از طریق سایت پرداخت خواهد شد.

طبق اعلام دانشگاه شریف وجـه پرداختـی در صـورت عـدم پـذیرش یـا انصـراف مسـترد نمی شـود و داشتن مواری در پذیرش دانشجویان امتیاز محسوب می شود

دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نیاز به ارائه گواهی رتبه یا گواهی فراغت از تحصیل ندارند. داوطلبــان فقــط مــی تواننــد در یــک رشــته درخواســت بدهنــد، در غیــر این صــورت از هــر دو رشــته لغــو درخواست صورت خواهد گرفت.

تاریخ مصاحبه از طریق دانشکده مربوطه در صفحه تحصیلات تکمیلی دانشـگاه اطـلاع رسـانی خواهـد شد و پذیرش نهایی منوط به تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری (سازمان سنجش آموزش کشور) است.

پذیرش بدون آزمون امتیازی است که در چارچوب مقررات به متقاضیانی با شرایط برجسته اعطا می شود و نه حقی که مورد مطالبه باشد. از این رو، متقاضیان امکان اعتراض نسبت به معیارها و نحوه ارزیابی دانشگاه برای معرفی پذیرفته شدگان را ندارند.

طبق تاکید دانشگاه شریف؛ به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد متقاضیان مدارک را کامل و خوانا بارگذاری کنند.

در صورت مشاهده هرگونه عدم صداقت در درج اطلاعات در هر مرحله، حتی بعد از پذیرش در دانشگاه، درخواست لغو شده و عواقب آن بر عهده داوطلب خواهد بود.

#iguru_button_669d9606a719a .wgl_button_link { color: transparent; }#iguru_button_669d9606a719a .wgl_button_link:hover { color: transparent; }#iguru_button_669d9606a719a .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: transparent; }#iguru_button_669d9606a719a .wgl_button_link:hover { border-color: transparent; background-color: transparent; }#iguru_button_669d9606a9bf2 .wgl_button_link { color: rgba(3,3,3,1); }#iguru_button_669d9606a9bf2 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_669d9606a9bf2 .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: rgba(168,169,173,1); }#iguru_button_669d9606a9bf2 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(253,185,0,1); background-color: rgba(253,185,0,1); }#iguru_button_669d9606abf2a .wgl_button_link { color: rgba(7,7,7,1); }#iguru_button_669d9606abf2a .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_669d9606abf2a .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: rgba(168,169,173,1); }#iguru_button_669d9606abf2a .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(240,17,17,1); background-color: rgba(240,17,17,1); }#iguru_soc_icon_wrap_669d9606bc53a a{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_669d9606bc53a a:hover{ color: #1e1919; }