نام و نام خانوادگی زبان آموزکد ملیشماره تماسزبان آموز پایه ( ترم جاری)سامانه ترم جاریروزهای ترم جاریساعت ترم جاریتوضیح درخواست کنندهدرخواست تغییر کلاس بهتغییر به ساعت (قابلیت انتخاب بیش از یک گزینه)تغییر به روزهای (قابلیت انتخاب بیش از یک گزینه)
نام و نام خانوادگی زبان آموزکد ملیشماره تماسزبان آموز پایه ( ترم جاری)سامانه ترم جاریروزهای ترم جاریساعت ترم جاریتوضیح درخواست کنندهدرخواست تغییر کلاس بهتغییر به ساعت (قابلیت انتخاب بیش از یک گزینه)تغییر به روزهای (قابلیت انتخاب بیش از یک گزینه)
#iguru_button_669d895d322da .wgl_button_link { color: transparent; }#iguru_button_669d895d322da .wgl_button_link:hover { color: transparent; }#iguru_button_669d895d322da .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: transparent; }#iguru_button_669d895d322da .wgl_button_link:hover { border-color: transparent; background-color: transparent; }#iguru_button_669d895d34e2d .wgl_button_link { color: rgba(3,3,3,1); }#iguru_button_669d895d34e2d .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_669d895d34e2d .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: rgba(168,169,173,1); }#iguru_button_669d895d34e2d .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(253,185,0,1); background-color: rgba(253,185,0,1); }#iguru_button_669d895d37197 .wgl_button_link { color: rgba(7,7,7,1); }#iguru_button_669d895d37197 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_669d895d37197 .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: rgba(168,169,173,1); }#iguru_button_669d895d37197 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(240,17,17,1); background-color: rgba(240,17,17,1); }#iguru_soc_icon_wrap_669d895d4e97a a{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_669d895d4e97a a:hover{ color: #1e1919; }