بابک آقایارلو

عضو هیئت مدیره
#iguru_button_669c6922e89c5 .wgl_button_link { color: transparent; }#iguru_button_669c6922e89c5 .wgl_button_link:hover { color: transparent; }#iguru_button_669c6922e89c5 .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: transparent; }#iguru_button_669c6922e89c5 .wgl_button_link:hover { border-color: transparent; background-color: transparent; }#iguru_button_669c6922eb45b .wgl_button_link { color: rgba(3,3,3,1); }#iguru_button_669c6922eb45b .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_669c6922eb45b .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: rgba(168,169,173,1); }#iguru_button_669c6922eb45b .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(253,185,0,1); background-color: rgba(253,185,0,1); }#iguru_button_669c6922ed768 .wgl_button_link { color: rgba(7,7,7,1); }#iguru_button_669c6922ed768 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_669c6922ed768 .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: rgba(168,169,173,1); }#iguru_button_669c6922ed768 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(240,17,17,1); background-color: rgba(240,17,17,1); }#iguru_soc_icon_wrap_669c69230916e a{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_669c69230916e a:hover{ color: #1e1919; }